• Ogólne Warunki Współpracy

TREŚĆ DOKUMENTU:
 1. Definicje
 2. Zakres obowiązywania ogólnych warunków
 3. Oferta handlowa, zamówienie, akceptacja ogólnych warunków i zawarcie umowy
 4. Odbiór towarów przez klienta. Dostawa towarów do klienta
 5. Ceny i rabaty
 6. Warunki płatności
 7. Wzór towaru
 8. Reklamacje. Gwarancje. Zakres odpowiedzialności ACME
 9. Pozwolenie na eksport i import
 10. Prawa autorskie
 11. Poufność. Przetwarzanie danych osobowych
 12. Postanowienia końcowe. Wykładnia. Zmiany OWW
Załącznik nr 1 – Reklamacje   

1. DEFINICJE
 1. Administrator Danych Osobowych (ADO) – ACME (por. pkt 11 OWW);
 2. ACME – ACME KArina Rafałko z siedzibą przy ul. Gajowej 20, 15-794 Białystok, posiadająca numer identyfikacji podatkowej  NIP: PL 5422591753 oraz Stronę Internetową www.acme.net.pl
 3. Cennik Transportu i Czas Dostaw – określa koszty i termin dostawy w zależności od kraju dostawy, dostępny na Stronie Internetowej, stanowi integralną część Umowy; 
 4. Cenniki Znakowania – dokumenty udostępniane na Stronie Internetowej (w dziale "nadruki i znakowanie") zawierające ceny wykonywania usług znakowania przedmiotów z Oferty Handlowej ACME oraz podstawowe warunki wykonywania usług znakowania, stanowi integralną część Umowy; 
 5. Dane Identyfikacyjne Klienta – prawdziwe i aktualne dane Klienta konieczne do realizacji Zamówienia i weryfikacji Klienta, w szczególności: pełna nazwa Klienta, adres Klienta, ważny numer identyfikacji podatkowej Klienta dla potrzeb podatku od wartości dodanej (numer VAT), numer Klienta we właściwym rejestrze przedsiębiorców (jeżeli posiada) i nazwę rejestru, adres e-mail Klienta, numer telefonu kontaktowego do Klienta;
 6. Dane Osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować; zasady i informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych przez ACME (ADO), udostępnianych ACME w związku z zawieraniem i realizacją Umowy, określone zostały w punkcie 11. OWW (Poufność. Przetwarzanie danych osobowych);
 7. Dzień Roboczy – oznacza dzień powszedni, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w Polsce od pracy; terminy podawane w niniejszych Ogólnych Warunkach w dniach lub godzinach obejmują Dni Robocze;  
 8. Forma Pisemna – przyjęte w niniejszych Ogólnych Warunkach następujące formy składania oświadczeń woli: za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz przy składaniu Zamówień także za pośrednictwem Zamówień Online – które obowiązują pomiędzy ACME i Klientami przy zawieraniu Umowy i są wymagane, w szczególności do złożenia ważnego Zamówienia przez Klienta oraz do ważnego Potwierdzenia Zamówienia przez ACME;
 9. Klient – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną do bycia stroną Umowy, prowadząca działalność jako przedsiębiorca, który składa Zamówienie z zakresu Oferty Handlowej ACME i chce zawrzeć Umowę z ACME na zakup Towaru, dla celów związanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. ACME zastrzega, iż kieruje swoją Ofertę Handlową do podmiotów wykonujących profesjonalnie działalność agencji reklamowej (faktyczną działalność reklamową) lub do lokalnych dystrybutorów ACME (wyłącznie w celu dalszej zawodowej odsprzedaży). ACME może nie zawrzeć Umowy z Klientem nie prowadzącym faktycznie takiej działalności;
 10. Ogólne Warunki Współpracy z ACME (Ogólne Warunki, OWW) – niniejszy dokument zawierający postanowienia obowiązujące przy składaniu Zamówień w ACME, określający zasady współpracy, w tym także zasady zawierania Umowy oraz wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy, stanowiący integralną cześć Umowy zawieranej pomiędzy ACME i Klientem, dostępny na Stronie Internetowej;
 11. Oferta Handlowa – Towary oferowane do sprzedaży przez ACME, w szczególności określone na Stronie Internetowej, a także usługi ACME oferowane na tej stronie internetowej. Treść katalogu oraz Strony Internetowej stanowi zaproszenie do składania ofert kupna przez Klientów i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego, w tym w szczególności art. 66, art. 661 i art. 543 Kodeksu cywilnego; zawarcie Umowy następuje w trybie określnym w OWW;
 12. Opiekun Handlowy – wyznaczony dla Klienta pracownik ACME upoważniony do jego reprezentowania w zakresie zawierania Umów z Klientem;      
 13. Potwierdzenie Zamówienia – oświadczenie ACME złożone w Formie Pisemnej (w przypadku oświadczenia złożonego za pośrednictwem e-mail może być do niego załączony plik w formacie pdf z treścią oświadczenia ACME, możliwy do otwarcia m. in. w ogólnie dostępnym programie Adobe Acrobat Reader), w którym następuje potwierdzenie przez ACME przyjęcia Zamówienia (w tym w zakresie ilości Towaru,  jego ceny oraz terminu wysyłki) i w wyniku którego zostaje zawarta Umowa;
 14. Regulamin Zamówień Online – regulamin platformy internetowej obowiązujący przy składaniu Zamówień za jego pośrednictwem dostępny na Stronie Internetowej;
 15. Strona Internetowa – strona internetowa ACME dostępna pod adresem www.acme.net.pl,
 16. Umowa – ustalenie istotnych warunków sprzedaży Towarów lub także ich dostarczenia pomiędzy ACME i Klientem (stronami umowy), tj. na podstawie postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, na podstawie Zamówienia oraz na podstawie Potwierdzenia Zamówienia;
 17. Towar (Towary) – przedmiot (przedmioty) lub/i usługa (usługi) określone w Ofercie Handlowej ACME; w zakresie usług mieszczą się w szczególności usługi znakowania przedmiotów;
 18. Wzór Towaru –  przykładowy Towar (przedmiot) z Oferty Handlowej ACME dostępny w siedzibie ACME lub dostarczany do Klienta na jego Zamówienie, na preferencyjnych warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach (pkt 7). Wzór taki umożliwia Klientowi sprawdzenie właściwości i jakości określonego rodzaju Towaru z Oferty Handlowej ACME przed jego zakupem; Klient godzi się na właściwości i jakość Towaru analogiczne do Wzoru Towaru;
 19. Zamówienie – zamówienie Klienta stanowiące jego wiążącą ofertę kupna Towaru na warunkach określonych w Ofercie Handlowej, złożone w Formie Pisemnej. Zamówienie powinno zawierać dane niezbędne do jego realizacji przez ACME, w szczególności: aktualne Dane Identyfikacyjne Klienta i dokładne określenie przedmiotu Zamówienia, a także informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie usługi, w szczególności usługi znakowania przedmiotów;
 20. Zamówienia Online – oznacza zamówienia składane przez platformę internetową udostępnioną na Stronie Internetowej na zasadach określonych w Regulaminie Zamówień Online i w niniejszych Ogólnych Warunkach, na której po rejestracji, zalogowaniu się i akceptacji Regulaminu Zamówień Online, Klient może w ułatwiony sposób złożyć Zamówienie. 
 
2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU
  1. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują w zakresie wszelkich umów zawieranych pomiędzy ACME (jako sprzedawcą) a Klientem, a w szczególności w zakresie Umów dotyczących  sprzedaży Towarów z Oferty Handlowej, usług znakowania oraz dostarczania  Towarów.
  2. Niniejsze Ogólne Warunki nie obowiązują tylko w przypadku wyraźnego oświadczenia złożonego przez ACME o ich nieobowiązywaniu w konkretnej Umowie z Klientem. Oświadczenie złożone przez ACME o nieobowiązywaniu w części lub w całości Ogólnych Warunków ma wówczas zastosowanie tylko w stosunku do tej konkretnej Umowy i nie ma zastosowania do innych Umów zawieranych z Klientem, chyba że dodatkowo, wyraźnie coś innego wynika z oświadczenia ACME.
  3. W przypadku ustalenia w konkretnym Zamówieniu i w Potwierdzeniu Zamówienia przez strony Umowy szczególnych postanowień, wyłączających lub modyfikujących Ogólne Warunki, te postanowienia szczególne wiążą strony tylko w zakresie konkretnej Umowy, chyba że co innego wynika z wyraźnego oświadczenia ACME.
  4. ACME nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów, czy regulaminami, które są stosowane przez Klientów, chyba że Klient wyraźnie zwróci się w tej sprawie do ACME, a ACME w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia wyrazi zgodę na ich obowiązywanie. Punkt 2.2 Ogólnych Warunków znajduje odpowiednie zastosowanie.
  5. Z wyjątkiem osób upoważnionych do reprezentacji ACME zgodnie z zasadami reprezentacji firmy, w tym członków zarządu, prokurentów lub pełnomocników legitymujących się pisemnym ważnym i wyraźnym upoważnieniem, żaden z pracowników ACME nie jest uprawniony do odstępowania od postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy, do ich zmiany lub uzgadniania odmiennych postanowień.

3. OFERTA, ZAMÓWIENIE, AKCEPTACJA OWW I ZAWARCIE UMOWY
  1. Klient składając pierwsze Zamówienie w ACME zobowiązuje się wraz z Zamówieniem dostarczyć następujące dokumenty:
 • urzędowe zaświadczenie z właściwego rejestru przedsiębiorców (np. w Polsce z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
 • urzędowe zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – numeru VAT lub VAT-UE w przypadku przedsiębiorców spoza Polski;
ACME może wstrzymać się z realizacją Zamówienia i Umowy, gdy Klient nie dostarczy wymaganych wyżej dokumentów.
  1. Klient składa Zamówienie w Formie Pisemnej tj. za pośrednictwem: platformy Zamówień Online lub poczty elektronicznej e-mail).
  2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe i jednoznaczne określenie przedmiotu Zamówienia. W przypadku niejednoznacznej treści Zamówienia ACME nie ponosi odpowiedzialności za realizację Zamówienia niezgodnie z intencją Klienta, ale w sposób zgodny z treścią Zamówienia (w granicach gramatycznego znaczenia tekstu Zamówienia); to ograniczenie odpowiedzialności obejmuje także sposoby realizacji Zamówienia przez ACME oraz właściwości Towaru, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  3. W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta, Umowa zostaje zawarta tylko w razie Potwierdzenia Zamówienia przez ACME lub w razie wykonania Zamówienia (dostarczenia /odbioru zamówionego Towaru). Umowa nie może być zawarta w formie ustnej (w tym w szczególności w drodze telefonicznej), chyba że doszło już do realizacji Zamówienia na rzecz Klienta i odbioru Towaru. 
  4. Umowa zostaje zawarta z chwilą  złożenia oświadczenia przez ACME dotyczącego Potwierdzenia Zamówienia przez ACME. Jednakże w przypadku gdy warunki transakcji określone przez ACME w Potwierdzeniu Zamówienia istotnie różnią się od warunków Zamówienia (określonych w treści Zamówienia i w Ofercie Handlowej), Umowa zostaje zawarta, jeżeli Klient niezwłocznie nie prześle zwrotnie oświadczenia o rezygnacji z zakupu w Formie Pisemnej; w każdym przypadku Umowa zostaje zawarta najpóźniej z chwilą akceptacji przez Klienta projektu znakowania Towaru lub jego wysyłki do Klienta.
  5. Złożenie Zamówienia w ACME oznacza zgodę Klienta na niniejsze Ogólne Warunki jego realizacji i obowiązywanie wszystkich postanowień Umowy, w tym także niniejszych Ogólnych Warunków. Wyjątki od tej reguły wyczerpująco reguluje punkt 2. Ogólnych Warunków.
  6. W przypadku Klienta, który posiada prawo do odroczonych płatności, złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy przez pracownika lub współpracownika Klienta (bez względu na formę prawną ich zatrudnienia) lub przez osobę, które wcześniej w imieniu Klienta składała Zamówienia, uważa się za ważne, chyba że strony w porozumieniu postanowią inaczej. Klienta obciąża ryzyko i obowiązek niezwłocznego poinformowania ACME o wszelkich istotnych zamianach personalnych u Klienta i w zakresie udzielanych upoważnień.
  7. Klient przyjmuje do wiadomości, że nabywa Towar wg Wzoru Towaru, z którym mógł się zapoznać przed złożeniem Zamówienia, zgodnie z punktem 7. Ogólnych Warunków.
  8. W przypadku złożenia przez Klienta zapytania ofertowego odpowiedź ACME na zapytanie ofertowe Klienta jest ważna zgodnie z informacjami zawartymi na dokumencie ofertowym.
  9. Wiążący ACME termin realizacji Zamówienia (termin wysyłki Towaru do Klienta) jest każdorazowo ustalany przez ACME w Potwierdzeniu Zamówienia. ACME informuje, że statystyczny standardowy termin realizacji Zamówień na Towary z prezentowanych na stronie internetowej katalogów bez usługi ich znakowania wynosi do 7 dni roboczych. Termin realizacji Zamówienia obejmującego usługę znakowania ACME potwierdza w Formie Pisemnej właściwej dla Potwierdzenia Zamówienia po otrzymaniu akceptacji Klienta na projekt wykonania znakowania.
  10. W przypadku Zamówienia obejmującego także dostarczenie  Towaru, ACME posługuje się profesjonalną firmą kurierską.
  11. W przypadku Zamówienia usługi znakowania Klient zobowiązany jest dostarczyć wzór graficzny zapisany zgodnie  z informacjami zamieszczonymi w Cenniku Znakowania. Szczegółowe aktualne warunki składania Zamówienia obejmującego usługę znakowania określone są w Cenniku Znakowania. Opracowanie przez ACME materiałów dostarczonych przez Klienta jest dodatkowo płatne.
  12. W przypadku rezygnacji z Zamówienia już realizowanego, po zawarciu Umowy, ACME może dochodzić od Klienta kosztów poniesionych w związku z jego realizacją.
  13. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez ACME informacji handlowych i materiałów marketingowych z zakresu działalności firmy ACME (marketing usług własnych) na firmowy adres e-mail Klienta poprzez: złożone w tym zakresie oświadczenia w Formie Pisemnej,  zaznaczenie okienka wyboru (zgody na marketing usług własnych ACME) w Zamówieniach Online, bądź inne zachowanie, które w danym kontekście jasno wskazuje, że Klient wyraził zgodę na marketing usług własnych ACME. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę przesyłając rezygnację z materiałów marketingowych na adres: info@acme.net.pl.  
 
4. ODBIÓR TOWARÓW PRZEZ KLIENTA. DOSTARCZANIE  TOWARÓW DO KLIENTA
  1. O ile Umowa nie będzie stanowić inaczej, Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionego Towaru z magazynu ACME w ustalonym w Umowie dniu za pomocą własnego transportu.
  2. W przypadku Zamówienia obejmującego także dostarczenie Towaru do Klienta, ACME wysyła Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą współpracuje, doliczając koszt dostarczenia, który obciąża Klienta. Koszt dostarczenia jest uzależniony od wielkości zamówienia oraz terminu dostawy, i jest każdorazowo ustalany i potwierdzany Klientowi w Potwierdzeniu Zamówienia.
  3. Dostawa Towaru do Klienta może zostać zrealizowana na preferencyjnych warunkach określonych w Cenniku Transportu i Czasie Dostaw. Dostawa na koszt ACME odbywa się w standardowych terminach doręczenia zgodnie z Cennikiem Transportu i Czasem Dostaw. Poza Unią Europejską Klient ponosi koszty transportu, wraz z kosztami odprawy celnej, niezależnie od wartości Zamówienia.
  4. Towar wydany lub wysłany Klientowi nie podlega zwrotom ani wymianie, z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie „Reklamacje” oraz  w punkcie „Wzory Towaru”.
  5. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta w terminie określonym w Umowie:
  1. ACME – o ile będzie to możliwe – może przechować Towar na koszt i niebezpieczeństwo Klienta (ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą, kiedy zgodnie z umową Klient miał odebrać Towar).
  2. ACME jest także uprawiony do naliczenia Klientowi i dochodzenia od niego kary umownej w wysokości:
- 20% wartości brutto zamówionego Towaru nieznakowanego,
- 100% wartości netto zamówionego Towaru znakowanego (w związku Zamówieniem obejmującym usługę znakowania), a Klient zobowiązuje się do zapłaty kary umownej terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. Zapłata kary umownej nie pozbawia ACME prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  1. ACME jest także uprawniony do odstąpienia od Umowy i realizacji Zamówienia, bez wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu do odbioru zamówionego Towaru; ACME może odstąpić od Umowy w okresie 60 dni od dnia, kiedy Towar miał być odebrany; w przypadku odstąpienia od Umowy ACME zachowa jednak uprawnienia określone wyżej w punkcie a. za okres do dnia skutecznego odstąpienia od Umowy oraz uprawnienia określone wyżej punkcie b.
 
5. CENY
  1. Wszystkie podawane przez ACME ceny, w tym ceny opracowania graficznego i znakowania, są cenami netto i obowiązują̨ przy założeniu wydania Towaru z magazynu ACME – magazyn ACME ul. Gajowa 20, 15-794 Białystok. Podane ceny nie obejmują̨: podatku od wartości dodanej (VAT), kosztów transportu i ubezpieczenia, cła oraz innych podatków i świadczeń publiczno-prawnych, wynikających z nabycia Towaru przez Klienta i realizacji Umowy.
  2.  Cena i waluta Zamówienia jest wskazana w Potwierdzeniu Zamówienia.
  3. W przypadku gdy po złożeniu Zamówienia doszło do znacznego podniesienia kosztów wynikających w szczególności z podniesienia cen dostawców lub wahań kursów walut, ACME jest uprawiony do odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem w okresie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wyżej wskazanej zmianie cen i rzeczywistych warunkach finansowych realizacji Zamówienia, chyba że strony Umowy porozumieją się co do nowych warunków cenowych realizacji Zamówienia. Przez znaczne podniesienie kosztów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy rozumieć w szczególności sytuację, gdy cena Towaru i ew. jego dostarczenia określona w Umowie nie pokrywa kosztów ACME ponoszonych przez ACME w celu realizacji Umowy. ACME (w najszerszym dopuszczalnym zakresie) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Klienta (w szczególności utracone korzyści i szkody pośrednie) wynikające z braku realizacji Zamówienia na pierwotnych warunkach. 
 
6. WARUNKI PŁATNOŚCI I RABATY
  1. Płatności będą dokonywane na podstawie faktury VAT wystawionej przez ACME po wydaniu Towaru Klientowi (w przypadku przedpłaty płatności będą dokonywane na podstawie faktury pro forma).
  2. Podstawową formą płatności jest przedpłata. Inne  formy płatności wymagają indywidualnego uzgodnienia pomiędzy ACME a Klientem.
  3. Za termin zapłaty przelewem uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy ACME. Koszty związane z realizacją przelewu ponosi Klient.
  4. Klient zawierając Umowę̨ zobowiązany jest podać dokładne dane niezbędne do wystawienia prawidłowej faktury VAT. ACME nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie faktury VAT zgodnej z przedstawionymi przez Klienta danymi. W przypadku poniesienia szkody w związku z wystawieniem wadliwej faktury VAT z powodów dotyczących Klienta (a w szczególności gdyby ACME musiał uiścić dodatkowe koszty, w tym także podatek VAT, który powinien uiścić Klient spoza Polski), Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz ACME kary umownej w wysokości uiszczonego podatku lub innego poniesionego kosztu ACME, z zastrzeżeniem, iż w przypadku poniesienia szkody, przekraczającej wysokość kary umownej, Klient będzie również zobowiązany do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.
  5. ACME każdorazowo może uzależnić realizację Zamówienia od uprzedniej wpłaty zaliczki w określonej kwocie lub wyrażonej procentem wartości Zamówienia.
  6. Klienci otrzymują stały rabat na Towary, z wyjątkiem Towarów wskazanych przez ACME, od których nie przysługuje stały rabat. Wielkość stałego rabatu wymaga indywidualnego uzgodnienia z  Opiekunem Handlowym Klienta i ustalana jest na podstawie wielkości zakupów Klienta oraz historii współpracy z nim.
  7. W przypadku nie wywiązywania się̨ przez Klienta z warunków określonych w Umowie, w szczególności warunków finansowych, ACME jest uprawiony do cofnięcia wszelkiego rodzaju przyznanych Klientowi przywilejów (rabatów, upustów, płatności z odroczonym terminem) oraz do wstrzymania się z wydaniem Towaru, w tym także kolejnej partii Towaru, bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w najszerszym dopuszczalnym zakresie.
  8. Ustalone indywidualnie warunki płatności oraz przyznane rabaty obowiązują przez okres 12 miesięcy od dnia ich ustalenia, chyba że wcześniej strony umówiły się inaczej lub zaistniały przesłanki wymienione w punkcie 6.7. Ogólnych Warunków.
  9. W przypadku złożenia Zamówienia na rzecz drugiego podmiotu i wystawienia faktury VAT przez ACME na ten drugi podmiot, zarówno podmiot, który złożył Zamówienie, jak i podmiot na rzecz którego zostało złożone Zamówienie, odpowiadają solidarnie za dokonanie płatności na rzecz ACME z tytułu realizacji Zamówienia. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie obciążają te podmioty, a w szczególności podmiot składający Zamówienie. W razie wątpliwości prawnych co do charakteru zobowiązania ww. podmiotów, należy przyjąć, że każdy z tych podmiotów jest solidarnie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz ACME w wysokości wartości Zamówienia brutto w terminie płatności Zamówienia; w przypadku wątpliwości co do możliwości zobowiązania podmiotu na rzecz którego zostało złożone Zamówienie, zobowiązanie do zapłaty kary umownej w każdym razie obciąża podmiot, który złożył Zamówienie. Zapłata kary umownej wyczerpuje roszczenia ACME z tytułu realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku poniesienia szkody przewyższającej kare umowną.
  10. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez ACME faktur w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta, z zastrzeżeniem aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 
7. WZÓR TOWARU
  1. ACME sprzedaje Towary (przedmioty) takimi jakie są w materialnej rzeczywistości (w szczególności wszelkie zdjęcia i opisy itp. umieszczone w Ofercie Handlowej mają wyłącznie charakter poglądowy). 
  2. Wymiary produktów podawane są w milimetrach i oznaczają wymiar mierzony po zewnętrznej krawędzi produktu.
  3. W celu usunięcia wątpliwości co do właściwości Towaru ACME może udostępnić Klientowi Wzór Towaru na odpłatnych i nieodpłatnych warunkach określonych poniżej.
  4. Klient może dokonać zakupu Wzoru Towaru z ustalonym rabatem. Wzory Towaru obejmują Towary prezentowane na stronie internetowej www.acme.net.pl w ilości jednej sztuki z danego rodzaju Towaru. Zakupione Wzory Towaru nie podlegają zwrotom. Ich dostarczenie odbywa się zgodnie z punktem 4. niniejszych Ogólnych Warunków.
  5. ACME może wyłączyć możliwość zakupu Wzoru Towaru z ustalonym rabatem.
 
8. REKLAMACJE. GWARANCJE. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ACME
  1. Tryb składania reklamacji, terminy, zakres oraz zasady rozpatrywania reklamacji zostały określone w załączniku nr 1 do OWW, stanowiącego integralną część OWW, dostępnym na Stronie Internetowej.
  2. ACME może udzielić gwarancji na określony Towar lub rodzaj Towarów poprzez złożenie wyraźnego oświadczenia gwarancyjnego określającego przedmiot, zakres i terminy gwarancji; jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.
  3. ACME ponosi odpowiedzialność z tytułu wad Towaru ograniczoną do wartości wadliwego Towaru, tj. jedynie do wysokości jego ceny i tylko w stosunku do Klienta.
  4. ACME nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji zgłoszonych przez osoby trzecie, w tym w szczególności podmioty na rzecz których Klienci dokonywali zakupu Towaru, ewentualnie, którym odsprzedali Towary nabyte w ACME.
  5. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu Towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości Klient.
  6. Informacje zawarte w przekazywanych wraz z Towarem opisach, instrukcjach itp.
   nie stanowią̨ gwarancji udzielonej przez ACME i nie generują obowiązków gwarancyjnych ze strony ACME.
  7. Ograniczenia odpowiedzialności ACME określone w niniejszych Ogólnych Warunkach, w tym także wyłączenie odpowiedzialności ACME w stosunku do osób trzecich, obowiązują o ile bezwzględnie wiążące przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej – tj. w najszerszym w danej sytuacji dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 
 1. POZWOLENIE NA EKSPORT I IMPORT
  1. Dostarczone przez ACME Towary są przeznaczone do użytku i wykorzystania w kraju dostawy wskazanym przez Klienta, z zastrzeżeniem postanowień punktu 8 niniejszych Ogólnych Warunków. Eksportowanie Towarów wskazanych w Umowie podlega zasadniczo przepisom eksportowym Rzeczpospolitej Polskiej, ewentualnie innego kraju dostawy uzgodnionego z Klientem lub wynikającego z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa. W szczególności Klient jest zobowiązany samodzielnie zasięgnąć informacji o odpowiednich przepisach i wymogach związanych z eksportem i dystrybucją Towarów do krajów trzecich.
  2. Klient jest odpowiedzialny za sposób wykorzystania Towaru; Klient jest odpowiedzialny wobec osób trzecich (w tym także swoich własnych kontrahentów i klientów), którym przekazuje Towary nabyte w ACME; w szczególności Klient zobowiązuje się, że w przypadku przekazywania Towarów, będzie to robił zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa, przyjmując na siebie odpowiedzialność w relacjach z tymi osobami trzecimi, dotyczy to także obowiązku Klienta wykonania w razie potrzeby własnych tłumaczeń na odpowiedni język lokalny instrukcji i innych dokumentów dołączonych do Towaru przez ACME w języku polskim i angielskim. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, Klient powinien je uwzględnić w zapytaniach i w relacjach z ACME na etapie składania i formułowania treści Zamówienia i zawierania Umowy; Klient jest w szczególności zobowiązany do tego, aby przed złożeniem Zamówienia (i przed ostatecznym określeniem treści Umowy) ustalić obowiązujące go przepisy prawa oraz uwarunkowania prawne  i inne dotyczące planowanego sposobu wykorzystania Towaru, uwzględniając ograniczenia odpowiedzialności ACME wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków.
 
10.  PRAWA AUTORSKIE
  1. W sytuacji, gdy do wykonania Umowy przez ACME konieczne jest wykorzystanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności praw autorskich lub praw własności przemysłowej (np. znaku towarowego, wzoru użytkowego i in.), wizerunków lub praw wynikających z dóbr osobistych i in. – za przestrzeganie tych praw, zasady i kontrolę ich wykorzystania odpowiada wyłącznie Klient, który przedmioty tych praw udostępnił w jakikolwiek sposób ACME w celu wykonania Umowy. ACME nie korzysta z ww. praw inaczej jak w imieniu i na rzecz Klienta w celu wykonania Umowy.
  2. Klient oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne do wykonania Umowy prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, które mają być wykorzystane przy realizacji Umowy. Na żądanie ACME Klient wykaże, że posiada prawo do dysponowania prawami własności intelektualnej, które mają być wykorzystane przy realizacji umowy. W razie niewykazania tych praw przez Klienta, ACME jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym lub do odstąpienia do Umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta, a Klient będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz ACME wydatków poniesionych do tego czasu w celu wykonania Umowy.
  3. Jeżeli na skutek realizacji Umowy przez ACME zostaną naruszone prawa osób trzecich, Klient na mocy niniejszej Umowy, zwolni ACME od wszelkich roszczeń tych osób mogących wyniknąć z wykorzystania przy realizacji Umowy praw własności intelektualnej, przysługujących osobom trzecim, a ewentualna odpowiedzialność z tego tytułu obciąży wyłącznie Klienta.
  4. W przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczenia przeciwko ACME Klient zobowiązuje się w szczególności do opłacenia obrony prawnej przez profesjonalnego  prawnika, którego może także zatrudnić ACME, do aktywnego udziału w obronie przed roszczeniami (ewentualnie także w zakresie zawarcia ugody) oraz do niezwłocznego zaspokojenia prawomocnych roszczeń osób trzecich i zwolnienia ACME z odpowiedzialności wobec osób trzecich.
 
11.    POUFNOŚĆ. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Wszelkie istotne informacje dotyczące ACME (tj. informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób) stanowią informacje poufne i chronioną prawnie tajemnicę przedsiębiorstwa ACME. 
  2. Klient zobowiązuje się do nie ujawniania informacji poufnych nieupoważnionym osobom trzecim. Każda ze stron uprawniona jest do przekazywania informacji osobom, z którymi formalnie współpracuje, wyłącznie w celu, w czasie i w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, z zobowiązaniem do  zachowania wymaganej poufności. .
  3. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji poufnych jest bezterminowe i trwać będzie po rozwiązaniu umowy, przez okres co najmniej przez 5 (pięć) lat. Informacje poufne mogą być ujawniane na żądanie organów działających na podstawie przepisów prawa i w granicach tego żądania, o czym Klient niezwłocznie powiadamia ACME.
  4. Administratorem danych osobowych (ADO) udostępnionych przez Klienta jest ACME. Informacja dotycząca zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych została zamieszczona w Załączniku nr 2 do OWW.
 
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. WYKŁADNIA. ZMIANY OWW
  1. Terminy używane w Umowie pisane dużymi literami należy rozumieć zgodnie z ich definicją w punkcie 1. Ogólnych Warunków. Termin „w szczególności” oznacza, że następuje po nim przykładowe (nie wyczerpujące) wyliczenie.
  2. Umowę należy wykładać w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. W przypadkach wątpliwych Strony będą dokonywać takiej wykładni Umowy, która w najszerszym możliwym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia lub jego części, wątpliwego prawnie lub niejasnego, dążąc do zapewnienia niezakłóconej i zgodnej z przepisami prawa realizacji Umowy. Przy wykładni rozstrzygające znacznie będzie mieć polska wersja językowa Ogólnych Warunków. 
  3. W przypadku gdyby okazało się, że dla swej pełnej skuteczności prawnej jakiekolwiek postanowienie Umowy (w tym w szczególności niniejszych Ogólnych Warunków) wymagałoby zachowania szczególnej formy prawnej, Strony zobowiązują się do zawarcia odpowiednich umów uzupełniających lub podjęcia innych czynności prawnych, w takiej treści i formie, jakie okażą się konieczne, w taki sposób, aby łącząca strony Umowa oraz jej realizacja nie doznały uszczerbku.
  4. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne w całości lub w pewnej części (tj. zakresie całego punktu Ogólnych Warunków, zdań, zdania, fragmentu zdania lub określonego zakresu znaczeniowego), strony będą zobowiązane pozostałymi postanowieniami Ogólnych Warunków w najszerszym dopuszczalnym zakresie; pozostałe postanowienia Ogólnych Warunków pozostają ważne i wykonalne. Jednocześnie Strony będą dążyć do takiej faktycznej współpracy lub – w szczególności, jeżeli okaże się to niezbędne – do zawarcia takiej umowy uzupełniającej lub podjęcia innych czynności prawnych, których treść i forma w maksymalnie możliwym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia lub jego części, uznanego za nieważne, i w ten sposób zapewnić zgodną z przepisami prawa i niezakłóconą realizację Umowy lub uregulowania stosunków między stronami.
  5. Wszelkie zmiany, w tym uzupełnienia Umowy wymagają pod rygorem nieważności Formy Pisemnej, określonej dla Zamówienia i Potwierdzenia Zamówienia, i powinny być zawarte przez umocowanych przedstawicieli stron.
  6. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną cześć Umowy zawartej pomiędzy stronami i wchodzą w życie w dniu zawarcia Umowy i obowiązują do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień pozostających w mocy.
  7. Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w sytuacji ewentualnych sporów mogących wyniknąć z Umowy.
  8. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów związanych z Umową jest wyłącznie prawo polskie, a sądem właściwym do rozpoznania sporu jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę ACME.
  9. Ogólne Warunki i ich zmiany są publikowane i dostępne do pobrania na Stronie Internetowej, w szczególności w stopce strony w zakładce „OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY”.  
  10. Ogólne Warunki i ich zmiany, oraz zmiany cenników, obowiązują po ich opublikowaniu na ww. stronie internetowej www.acme.net.pl od daty wskazanej w nagłówku tych dokumentów i obejmują nowe Zamówienia składane od tej daty.
 
OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z ACME
ZAŁĄCZNIK NR 1 – REKLAMACJE
 
  1. Reklamacji podlega Towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z Zamówieniem.
  2. Wady części dostarczonego Towaru nie uprawniają do reklamowania całości zamówionego Towaru.
  3. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego Towaru i zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po jego odbiorze, jednak nie później niż:
 • w terminie pięciu dni roboczych pod względem ilościowym,
 • w terminie pięciu dni roboczych pod względem jakościowym, ale przed rozpoczęciem  znakowania towaru we własnym zakresie,
 • w terminie dwunastu miesięcy w przypadku wad ukrytych, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było wykryć ww. terminie pięciu dni roboczych, licząc od dnia odbioru i w tym terminie zgłosić reklamację.
  1. Zgłoszenie powinno nastąpić zgodnie z formularzem reklamacyjnym, dostępnym na Stronie Internetowej ACME.
  2. Partię reklamowanego Towaru Klient powinien odesłać wyłącznie po uzgodnieniu z ACME sposobu wysyłki i jej terminu. Wysyłka reklamowanej partii Towaru przez Klienta bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji lub bez ustalenia sposobu i terminu wysyłki, uprawnia ACME do odmowy przyjęcia wysyłki lub obciążenia Klienta kosztami wysyłki.
  3. Po upływie terminów określonych w punkcie 3, wygasają̨ uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
  4. Odpowiedź ACME, z potwierdzeniem przyjęcia reklamacji, nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia jej wpływu.
  5. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, gdy:
 1. Reklamacja dotyczy widocznych wad jakościowych (możliwych do wykrycia przy należytej staranności), a mimo to Towar został zmieniony (przerobiony) lub poddany obróbkom przez Klienta lub przez osobę̨ trzecią (np. grawer, nadruk, tłoczenie, naprawy, inne fizyczne ingerencje);
 2. zgłoszono ją po upływie terminów określonych w punkcie 3;
 3. jakość Towaru jest zgodna z Wzorami Towarów dostępnymi w ACME w chwili składania Zamówienia przez Klienta;
 4. Klient nie zapoznał się z wzorem produktu i dochodzi reklamacji z powodu rozminięcia jego oczekiwań ze stanem faktycznym produktu (Wzorem Towaru); dotyczy to także sytuacji, gdy Towar nie posiadający wad nie jest zgodny z oczekiwaniami Klienta, o których to oczekiwaniach Klient nie powiadomił ACME przy składaniu Zamówienia (w szczególności dotyczy to koloru i funkcjonalności);
 5. Klient uszkodził Towar w ten sposób, że nieprawidłowo korzystał z Towaru w sposób niezgodny z jego właściwościami lub przeznaczaniem, w tym także nie przestrzegał instrukcji obsługi lub konserwacji, rozłożył Towar na części lub nadmiernie go obciążył lub gdy Klient lub osoba trzecia fizycznie ingerowała w Towar niezgodnie z przeznaczaniem;
 6. wada dotyczy Towaru pozakatalogowego, dostarczanego na specjalne Zamówienie, jeżeli Towar jest zgodny z treścią Zamówienia i Umowy;
 7. Towar różni się nieznacznie kolorem, wyglądem, opakowaniem lub innymi cechami od pozostałych partii Towaru, a które to cechy nie wpływają ani na jakość ani na użyteczność Towaru;
 8. Reklamacja wynika z tego, że klient nie zapoznał się należycie z cechami produktu, np. II gatunek, różnice w wyglądzie, funkcjonalności, możliwości znakowania;
 9. znakowanie zostało wykonane zgodnie z zaakceptowanym przez Klienta projektem znakowania;
 10. reklamacja dotyczy minimalnych różnic kolorystycznych znakowania w ramach danego Zamówienia wynikających z techniki znakowania takich jak grawer laserowy, lub dotyczy różnic wynikających ze specyfiki materiału, z którego wykonany jest towar np. drewno, skóra.
  1. W przypadku uwzględnienia reklamacji ACME:
 1. dokona  na swój koszt naprawy lub wymiany Towaru na nowy;
 2. a jeżeli naprawa lub wymiana Towaru na nowy nie byłaby możliwa lub byłaby nadmiernie utrudniona (w tym także nieopłacalna) ACME wystawi Klientowi  fakturę VAT korygującą oraz zwróci Klientowi wartość brutto wadliwego Towaru,
 3. za zgodą Klienta może także obniżyć cenę reklamowanego Towaru, przy czym Klient ten Towar zatrzymuje i nie będzie wnosił co do niego dalszych reklamacji.
 4. może także uzgodnić z Klientem inne, nie wymienione powyżej, sposoby rozwiązania reklamacji.
  1. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa ani nie zawiesza biegu terminu płatności za Towar.
  2. ACME wysyła reklamowany Towar na swój koszt firmą kurierską, zgodnie z Cennik Transportu i Czas Dostaw
  3. Niniejszy załącznik stanowi integralną część OWW. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku nr 1 oraz do terminów pisanych dużą literą zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnych Warunków Współpracy z ACME, które są dostępne na Stronie Internatowej ACME.