• Regulamin Zamówień Online

obowiązujący od dnia 01.02.2021
 
(regulamin platformy internetowej służącej do składania zamówień przez firmy oraz instytucje agencje reklamowe)
 
TREŚĆ DOKUMNETU:
 1. Definicje
 2. Składania zamówień w ramach platformy Zamówień Online
 3. Warunki realizacji zamówień
 4. Postanowienia końcowe
 
1. Definicje
 1. ACME – ACME z siedzibą przy ul. Gajowej 20, 15-794 Białystok, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: PL 5422591753 oraz adres firmowej strony internetowej: www.acme.net.pl
 2. Klient – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną do bycia stroną Umowy, zarejestrowana zgodnie z prawem polskim lub prawem innego państwa jako przedsiębiorca, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który składa Zamówienie z zakresu Oferty Handlowej ACME i chce zawrzeć Umowę z ACME na zakup Towaru, dla celów związanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. ACME zastrzega, iż kieruje swoją Ofertę Handlową wyłącznie do podmiotów gospodarczych oraz instytucji i może nie zawrzeć Umowy z Klientem nie prowadzącym faktycznie takiej działalności.
 3. Zamówienie – zamówienie Klienta stanowiące jego wiążącą ofertę kupna Towaru na warunkach określonych w Ofercie Handlowej ACME, złożone w formie pisemnej, tj. za pośrednictwem: poczty elektronicznej (e-mail), Zamówień Online, faksu lub tradycyjnej formy listownej (przesyłką poleconą). Zamówienie powinno zawierać dane niezbędne do jego realizacji przez ACME, w szczególności: aktualne Dane Identyfikacyjne Klienta i dokładne określenie przedmiotu Zamówienia, a także informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie usługi, w szczególności w przypadku zamówienia usługi znakowania przedmiotów;
 4. Zamówienia Online - oznacza platformę internetową udostępnioną na stronie www.acme.net.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Zamówień Online oraz w Ogólnych Warunkach Współpracy z ACME, stanowiącą jeden ze sposobów składania Zamówień w ACME, której po rejestracji i zalogowaniu się Klient może złożyć Zamówienie korzystając z narzędzi informatycznych platformy.
 5. Ogólne Warunki Współpracy z ACME (Ogólne Warunki, OWW) – dokument zawierający postanowienia obowiązujące przy składaniu Zamówień w ACME, w tym w ramach Zamówień Online, określający zasady współpracy, w tym także zasady zawierania Umowy oraz wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy, stanowiący integralną cześć Umowy zawieranej pomiędzy ACME i Klientem.
 
2. Sposób składania zamówień w ramach platformy Zamówień Online
 1. W celu korzystania z Zamówień Online Klient powinien dysponować następującymi minimalnymi warunkami technicznymi umożliwiającymi mu korzystanie z Usług:
 1. posiadania urządzenia i oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu oraz połączenia z Internetem;
 2. zastosowania w niektórych przypadkach (udostępnienia dokumentów) oprogramowania umożliwiającego odczyt plików w formacie pdf (np. Adobe Acrobat Reader).
 1. Zamówienia w ramach Zamówień Online przyjmowane są przez ACME bezpośrednio na stronie www.acme.net.pl. po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu na stronie.
 2. Zamówienia są realizowane na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Współpracy z ACME.
 3. Rejestracja Klienta w Zamówieniach Online polega na kliknięciu zakładki „Rejestracja” na stronie www.acme.net.pl i podaniu w wyświetlonym formularzu rejestracyjnym prawdziwych i aktualnych Danych identyfikacyjnych Klienta, w tym: Nazwy firmy, NIP (nr VAT), ulicy, miejscowości i kodu pocztowego oraz adresu e-mail oraz złożeniu oświadczeń:
 • o zapoznaniu się z Regulaminem Zamówień Online poprzez zaznaczenie pola „Zapoznałem się z Regulaminem Zamówień Online”;
 • o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Współpracy z ACME poprzez zaznaczenie pola „Zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Współpracy z ACME”.
Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” oznacza złożenie wyżej wskazanych oświadczeń oraz akcentację Regulaminu Zamówień Online oraz Ogólnych Warunków Współpracy z ACME.
 1. Na wskazany przez Klienta podczas rejestracji adres e-mail ACME wysyła unikalne hasło służące do logowania się do platformy Zamówień Online.
 2. ACME usuwa konto i dane z rejestracji Klienta na żądanie Klienta, a także ze względu na obowiązek wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; ACME może także usunąć dane i konto Klienta w przypadku zakończenia współpracy z Klientem, a także rezygnacji z udostępnienia platformy Zamówień Online lub w przypadku jej zmian, modernizacji, poprawiania lub modyfikacji.
 3. Klient składa Zamówienie po zalogowaniu się (z zakładce „Zaloguj się” na stronie www.acme.net.pl poprzez podanie loginu, którym jest podany przy rejestracji adres e-mail oraz podanie przesłanego Klientowi hasła).
 4. Złożenie Zamówienie polega na skorzystaniu z dostępnych opcji Zamówień Online.
 5. W pierwszej kolejności Klient dokonuje wyboru Towaru (prezentowanego na stronie www.acme.net.pl w zakładce „Oferta”) poprzez kliknięcie na przycisku „Zamów” pod wybranym Towarem; następnie Klient podaje w uwagach zamówienia informacje dotyczące znakowania, ktore zostana wycenione przez opiekuna handlowego ACME.
 6. Po wybraniu Towarów i przejściu do „Koszyka” (ikonka u góry strony) z wybranymi Towarami wyświetlone zostają wybrane Towary z informacjami dotyczącymi treści Zamówienia.
 7. Po kliknięciu pod listą Towarów w „Koszyku” przycisku „Złóż zamówienie” należy podać adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego dla potrzeb realizacji Zamówienia oraz wpisać ewentualne informacje dodatkowe dotyczące Zamówienia (w rubryce „Informacje dodatkowe”).
 8. Po kliknięciu przycisku „Dalej” Klient dookreśla formę płatności oraz formę transportu poprzez zaznaczenie wybranych pól wyboru.
 9. Następnie po kliknięciu przycisku „Dalej” Klient przechodzi do ostatecznego podsumowania Zamówienia z wyświetleniem treści Zamówienia oraz podanych przez Klienta danych – wówczas po zaznaczeniu pola „Akceptuję regulamin” i kliknięciu przycisku „Zamów” – Klient składa wiążące Zamówienie (ofertę kupna Towarów określonych w Zamówieniu) na warunkach określonych w Regulaminie Zamówień Online oraz w Ogólnych Warunkach Współpracy z ACME.
 10. ACME potwierdza Przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wysłanie przez ACME potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia oznacza zawarcie Umowy z Klientem, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Współpracy z ACME.
 11. Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie pod warunkiem uprzedniego kontaktu i uzyskania zgody opiekuna handlowego. Rezygnację z Zamówienia Klient powinien wysłać e-mailem do opiekuna handlowego niezwłocznie po uzyskaniu jego zgody. Rezygnacja jest ważna, jeżeli ACME potwierdzi przyjęcie rezygnacji drogą e-mailową.
 
3. Warunki Realizacji Zamówień
 1. Sprzedaż Towarów przez ACME ma charakter sprzedaży B2B i nie podlega przepisom o sprzedaży z udziałem konsumentów.
 2. Szczegółowe warunki sprzedaży, w tym w szczególności zasady dotyczące oferty ACME, zasady składania zamówień i ich realizacji, warunki dostaw i ich koszt oraz warunki płatności, rabaty oraz zasady składania reklamacji Towarów określają Ogólne Warunki Współpracy z ACME, które są dostępne na stronie www.acme.net.pl.
 3. Zdjęcia oferowanych w sklepie produktów mogą nieznacznie różnić się od stanu faktycznego i kolorystyki produktów. Ewentualne różnice między prezentacją na zdjęciach a wyglądem oryginału wynikają z powodów technicznych i ACME nie ponosi za nie odpowiedzialności. ACME udostępnia Wzory Towarów na zasadach określonych ww. Ogólnych Warunków Współpracy z ACME.
 
4. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Zamówień Online zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnych Warunków Współpracy i przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Akceptacja Regulaminu Zamówień Online oznacza również akceptację Ogólnych Warunków Współpracy z ACME. Terminy używane w niniejszym Regulaminie Zamówień Online, pisane z dużej litery, nie zdefiniowane w punkcie 1., zostały zdefiniowane w Ogólnych Warunków Współpracy z ACME.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Zamówieniach Online oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu Zamówień Online oraz Ogólnych Warunków Współpracy z ACME, dostępnych na stronie internetowej www.acme.net.pl.
 3. Ewentualne dane osobowe ACME przetwarza zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia. Zainteresowanym przysługują uprawnienia wynikające z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawach krajowych oraz krajowych aktach wykonawczych z zachowaniem procedur ochrony danych osobowych opisanych w tych aktach prawnych. Szczegółowe uprawnienia zainteresowanych opisane są w Ogólnym Obowiązku Informacyjnym (link).
 4. Platforma Zamówień Online wykorzystuje mechanizm plików Cookies – zgodnie z zasadami określonymi w zakładce „INFORMACJE O COOKIE ” na stronie www.acme.net.pl.
 5. ACME nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe lub błędne działanie platformy Zamówień Online u Klientów, a jedynie dokłada wszelkich starań aby Zamówienia Online działały prawidłowo. ACME może zaprzestać wspierania i udostępniania platformy Zamówień Online, jak również dokonywać jej wszelkich zmian, modernizacji i modyfikacji.
 6. Reklamacje dotyczące działania platformy Zamówień Online należy zgłaszać na adres: info@acme.net.pl. ACME rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni. O wyniku rozpatrzenia reklamacji ACME poinformuje drogą elektroniczną na adres e-mail podany w treści reklamacji.
 7. Regulamin Zamówień Online i jego zmiany są publikowane i dostępne do pobrania na stronie internetowej www.acme.net.pl, w szczególności w stopce strony: zakładce „REGULAMIN ZAMÓWIEŃ ONLINE”.
 8. Regulamin Zamówień i jego zmiany obowiązują po ich opublikowaniu na ww. stronie internetowej www.acme.net.pl od daty wskazanej w nagłówku Regulaminu Zamówień Online i obejmują nowe Zamówienia składane od tej daty.